Privacy verklaring Mastex Software

Privacy verklaring Mastex Software

Mastex Software BV, hierna te noemen: Mastex, is onder andere verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Mastex verwerkt worden

Mastex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van door ons geleverde producten of diensten, of deel uitmaakt van de doelgroep van onze producten en diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken.

Naam, Adres, Telefoonnummer(s), Email, Geslacht, Foto, Functie, Skype ID, Social media links, toegangsgegevens SaaS platform, MXSuite database backups, telefoongesprekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Mastex uw persoonsgegevens?

Mastex verwerkt uw persoonsgegevens om de juiste dienstverlening met betrekking tot levering en instandhouding van de fleet management software MXSuite en alle verwante diensten en producten te kunnen bieden.

Mastex gebruikt uw emailadres enkel en alleen om u te informeren over product- en bedrijf gerelateerde aangelegenheden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mastex neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mastex) tussen zit.

Hoe lang bewaart Mastex uw persoonsgegevens?

Mastex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele bovenliggende (fiscale) wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mastex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Mastex op haar website gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Mastex gebruikt geen technische en functionele cookies/tracking cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Hoe Mastex de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt

Mastex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Mastex via emailadres: privacy@mastexsoftware.com.